قابل توجه دانشجویان گرامی 

آدرس اینترنتی اتوماسیون تغذیه دانشگاه   http://dinning.azaruniv.ac.ir/nutlogin.asp

کد کاربری جهت ورود به سیستم اتوماسیون تغذیه شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی می باشد.

 زمان رزرو : 52 ساعت قبل از ساعت توزیع وعده(صبحانه ، ناهار و شام)

زمان لغو: 24 ساعت قبل از ساعت توزیع وعده(صبحانه ، ناهار و شام)

دانشجو یان در طرح تاک فقط مجاز به استفاده از کارت دانشجویی خود می باشد.

دانشجو یان در طرح تاک مجاز به دریافت مبلغ نقدی یارانه غذا نیست.

دانشجو یان در طرح تاک مجاز به استفاده از دو کارت دانشجویی نیست.

دانشجو یان در طرح تاک مجاز به استفاده از مبلغ یارانه در قبال غذاهای مورد تایید در طرح تاک می باشد و نمی تواند یارانه را در سایر موارد استفاده نماید.

دانشجویان در صورت تحویل کارت دانشجویی خود به پمانکار  در صورت مشاهده کارت دانشجو غیر فعال گردیده و پیمانکار نیز جریمه خواهد شد.

در صورت مشاهده تخلف از طرف دانشجو کارت دانشجو غیر فعال می گردد.

در صورت مشاهده تخلف از طرف پیمانکار مطابق قرارداد برخورد خواهد شد.

فیش فراموشی در طرح تاک مورد پذیرش نخواهد بود.

یارانه پرداختی وعده صبحانه در طرح تاک 15000

یارانه پرداختی وعده ناهار در طرح تاک 32000

یارانه پرداختی وعده شام در طرح تاک 30000

راهنمایی رزرو و افزایش اعتبار در سیستم اتوماسیون تغذیه    http://yon.ir/dy6kY

ساعت توزیع صبحانه و شام : 18: الی 19:45

ساعت توزیع ناهار: 11:30 الی 13:45

ساعت توزیع صبحانه طرح تاک: 7:30 الی 10:30

ساعت توزیع ناهار طرح تاک: 11:30 الی 15

ساعت توزیع شام طرح تاک: 17: الی 18:30

نحوه محاسبه جریمه غذایی نخورده در ماه : اگر دانشجو در هر ماه دو مورد غذایی نخورده داشته باشد جریمه اعمال نمی شود ولی اگر بیشتر از 2 مورد باشد . برای بیشتر از دو مورد در هفته اول ماه بعد جریمه اعمال می گردد